ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศ ขอเชิญรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่10และพระบรมราชินี ดาวน์โหลดเอกสาร
12
28 พ.ย. 2562
2 ประกาศงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
13
28 ต.ค. 2562
3 ประกาศ "เรื่อง การรับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
19
22 ต.ค. 2562
4 ประกาศ การเปลี่ยนบัตร ATM ชนิดแถบแม่เหล็ก
14
05 ก.ย. 2562
5 ประกาศ เรื่องการรับแสดงตนผู้รับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2563
14
05 ก.ย. 2562
6 เชิญเข้าร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้่าพรรษาประจำปี 2562
13
09 ก.ค. 2562
7 ประกาศเทศบาลตำบลควนโพธิ์ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส(ไตรมาสที่ 3) ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
15
04 ก.ค. 2562
8 ประชาสัมพันธ์ ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน ดาวน์โหลดเอกสาร
29
14 มิ.ย. 2562
9 ประกาศ เรื่องกำหนดวัน เวลา และสถานที่ จัดประชุมเวทีประชาคม ตามโครงการเวทีประชาคม ระดับตำบล เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ดาวน์โหลดเอกสาร
15
24 พ.ค. 2562
10 ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดประจำเทศบาลตำบลควนโพธิ์ ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
13
22 เม.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18