ข่าว : การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี 2562

รายละเอียด  : 1.ภาษีโรงเรือนและทีดิน
     
- เจ้าของโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น มีหน้าที่
     
ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน(ภ.ร.ด.2) ตั้งแต่ 3 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2562
     
- ชำระภาษีภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน
     
2. ภาษีป้าย
     
- เจ้าของป้ายหรือผู้ที่ครอบครองป้าย มีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย(ภ.ป.1)ตั้งแต่ 3 มกราคม - 30 มีนาคม 2562
     
3. ภาษีบำรุงท้องที่
     
- เจ้าของที่ดินมีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) ภายในเดือน มกราคม 2562 พร้อมด้วยเอกสาร
     
- สำเนาเอกสารสิทธิื เช่น โฉนดที่ดิน , นส.3,นส.3ก
     
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
     
- สำเนาทะเบียนบ้าน
     

     
- ชำระภาษี ตั้งแต่เดือน 3 มกราคม - 30 เมษายน 2562
     
ผู้แจ้งข่าว : นางขนิษฐา เล็กเขตต์ ประกาศเมื่อ :